FORSKNINGSPROSJEKT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
OUS TRENGER FRISKE PERSONER FOR Å KUNNE UTVIKLE HJELP OG BEHANDLING AV SMERTEPASIENTER
Klikk her

VELKOMMEN TIL FKS-NETT

Denne foreningen er startet av smertepasienter, og hensikten er å skape et forum hvor smertepasienter kan møtes for å hjelpe hverandre, diskutere felles problemer, samles om felles hobbyer, og å finne et sted hvor det å ta vare på hverandre blir viktigere enn noe annet.

FKS arbeider også for å få gjennomført løsninger på mange problemer som medlemmene føler på kroppen. Det kan være seminarer som går på det å leve med smerter, hvordan vi kan få våre nærmeste til å akseptere våre problemer, formidle informasjon om de rettigheter man har til stønader, behandling etc.

FORMAL

-     Å ARBEIDE FOR AT KRONISKE SMERTER BLIR ALLMENT AKSEPTERT OG PRIORITERT SOM ET OMFATTENDE OG ALVORLIG  PROBLEM.

-     Å STIMULERE MEDLEMMENE OG DERES NÆRMESTE TIL AKTIVITET OG EGENINNSATS, SLIK AT SMERTEPASIENTER I STØRRE GRAD KAN MESTRE SIN EGEN LIVSSITUASJON.

-     Å ARBEIDE FOR AT MENNESKER MED KRONISKE SMERTER OPPNÅR FULLE RETTIGHETER INNEN HELSE- OG TRYGDEVESEN.

-     Å DRIVE INFORMASJONSARBEID OVERFOR FORENINGENS MEDLEMMER, HELSEVESEN, MYNDIGHETER – LOKALT OG SENTRALT – SAMT SAMFUNNET FOR ØVRIG.

OPPBYGNING

-    FKS består av et Sentralstyre og p t 10 lokalavdelinger (Se under FKS-adresser)

-          Sentralstyret arbeider i stor grad gjennom nedsatte utvalg

-     Behandlingsreiseutvalget planlegger foreningens behandlingsreiser og andre reisetilbud til medlemmene.

-     Helsepolitisk utvalg skal arbeide aktivt overfor sentrale myndigheter, media og andre opionsdannere. Spre informasjon om foreningens arbeid og formål, arbeide aktivt for at foreningen kommer med i programmer og debatter. Helsepolitisk  utvalg skal også være talerør mot sentrale helse- og trygdeetater. Kartlegge tilbud innen smertebehandling, kartlegge medlemmenes situasjon og deres behov. Bære fram saker fra medlemmene formidlet gjennom lokalavdelingene.

-    GLIMT-redaksjonen står for utgivelse av FKS’ medlemsblad, en landsdekkende publikasjon for foreningens medlemmer. Sekundært informasjons- og påvirkningsorgan overfor myndigheter, samt helse- og sosialinstitusjoner. GLIMT distribueres gratis til medlemmer, sykehus med anestesiavdelinger og/eller smerteklinikk, fylkesleger, politikere lokalt og sentralt, samt media.

-    Verve- og kontaktutvalget skal opprettholde god kontakt med lokalavdelingene og Sentralstyret. I tillegg har utvalget som formål å øke medlemstallet både ved kampanjer i eksisterende- og ved opprettelse av nye avdelinger

MEDLEMSKAP

Foreningen er åpen for medlemmer fra hele landet, og medlemskapet er personlig. Bedrifter og organisasjoner har dog anledning til å tegne et støttemedlemskap, disse har ikke stemmerett ved valg.

FKS medlemskap betinger IKKE spesielle diagnoser, men er åpen for alle med kroniske smerter, familie, venner og bekjente. Foreningens medlemmer lider bl a av bekkenlidelser, rygglidelser, reumatiske lidelser, fibromyalgi, nervesmerter, whiplash, migrene og kroniske smerter etter forskjellige operasjoner; som kreft, rygg og skjelett. En del av medlemsmassen er dog kroniske smertepasienter UTEN konkret diagnose, de aller fleste av disse er også uføretrygdet. Mange av medlemmene har også medlemskap i andre interesseorganisasjoner, noe FKS ser positivt på da de forskjellige organisasjonene fokuserer på hver sine hovedsaker som utfyller hverandre.

 

Fornøyd med våre nettsider ?
Svar til redaktør: finncorn@gmail.com

 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd Oslo og Omegn,

Gamle Leirdalsvei 16, 1081 OSLO, Telefon 948 84 642, Organisasjonsnummer 983 983 219, 

e-post: fks.oslo@kroniskesmerter.no  WEB: http://www.smerter.org